Arbeidstider i alle områder:

Arbeidstid er i hovedsak mandag til lørdag kl. 07-23.

I områder med tunnelarbeid jobbes det skift hele døgnet. Støy- og vibrasjonsmålinger blir utført og følges opp med hensyn til gjeldende retningslinjer. 

Det kan forekomme uforutsette hendelser som gjør at vi må jobbe lengre dager ved andre områder. Arbeidet følger Retningslinjer for støy i arealplanlegging: T-1442.  

Vi minner om siden vår For naboer der du kan melde deg på sprengingsvarsel og nyhetsbrev.

I sommermånedene vil det være noe redusert aktivitet på våre arbeidsområder på ulike tidspunkt. Arbeidstider er fortsatt gjeldende der aktivitet pågår.

Støy- og vibrasjonsmålinger:

For å ha god kontroll med sprengninger, vil vi alltid sette ut målere for både støy og vibrasjon. Rystelsesmåleren registrerer og lagrer informasjon om rystelser og vibrasjoner. Dette er et viktig redskap for måling og dokumentasjon ved sprengninger og arbeid med mye tungtrafikk.

Det er underentreprenørene våre som monterer støy- og/eller vibrasjonsmålerere ved utsatte hus. De tar kontakt med aktuelle huseiere i forkant av monteringen.

Vi gjør vårt ytterste for at arbeidet skal utføres så forutsigbart og skånsomt som mulig og vi vil begrense unødvendig støyende arbeid.

Status per område

Oppdatert 8. juli

Kolltveitmarka:

Gangkulvert fra Kolltveit boligområde under Skjergardsvegen til Kolltveitmarka er stengt. Undergang i vest kan benyttes, og alternativ tilgang er skiltet.

Masser fra tunnelen har blitt brukt til å fylle i Storavatnet på Kolltveit. Vi er nå ferdige med fyllingsarbeidet og har etablert en ny omkjøring for fv. 561 (markert i rød på kartet under).

Bilde av fyllingsarbeider i Kolltveitmarka.
Bilde av fyllingsarbeidet i Kolltveitmarka.

Forberedende arbeid med kulvert fortsetter, som bygging av tørrsteinsmur, forskaling, betong- og armeringsarbeid. Det vil også være noe annen forberedende aktivitet i området. Gangstien ved golfbanen kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengninger.

Kolltveittunnelen:

Vi har oppnådd gjennomslag i begge tunnelløpene:

Kolltveit nord – 940 av 940 meter – Gjennomslag 24. april 2024

Kolltveit sør – 947 av 947 meter – Gjennomslag 23. mars 2024

Nå fortsetter arbeidet med å gjøre ferdig tunnelen. Vi påfører sprøytebetong på tunneloverflaten og monterer ankerbolter. I juni begynner underentreprenør Hylland å sprenge grøfter i tunnelen, og i august begynner arbeidet med å innrede tunnelen med strøm,  vann- og avløpsrør. Det blir også montert prefabrikkerte elementer langs tunnelveggene, også kalt foringer.

Siste del av jobben er installering av belysning, vifter, utstyr til brannslukking og sikkerhetsssystemer i tunnelen. Så venter omfattende tester av sikkerhetssystemene før den kan blir godkjent og åpne for trafikk. Tunnelen åpner for trafikk sammen med resten av riksveganlegget 1. juni 2027.

Du kan lese mer om tunnelen her:

Frå fjell til tunnel – gjennomslag i den første av fire tunnelar på nytt Sotrasamband

Gjennomslag Kolltveittunnelen.

Bildøyvegen

Nordgående påkjøringsfelt fra Bildøy til rv. 555 er stengt, og forblir stengt i fellesferien. Området skal sprenges og klargjøres for å kunne legge OPI-kanal langs Bildøyvegen.

Arbeidet vil vare ut september.

Les mer: Stenger Bildøyvegen retning rv. 555

Trafikk Bildøybakken:

Arbeid med å legge OPI-kanal langs Bildøybakken fortsetter.

Vi vil kun ta korte strekk om gangen (ca. 40m). Vi må stenge et kjørefelt for å utføre arbeidet, og trafikk blir lysregulert.

Les mer: Trafikkendringer ved Bildøybakken og Kolltveitvegen fra uke 23

Bildøybakken kan i perioder stenges i begge retninger, i opptil 15 minutter.

 

Dette skal vi bygge i Kolltveit-området:

 • Ny Kolltveittunnel
 • Bildøybrua
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Kontrollstasjon for kjøretøy
 • Snuplass for buss
 • Høyspentomlegging

Arbeider og sprengning ved Bildøyhallen/skolen.

Arbeid rundt Bildøyhallen/skoleområdet fortsetter, og vil generere noe tungtrafikk i området.

For å unngå risiko for skoleungdom unngår vi tungtransport mellom 08:00-08:45 og 14:30-15:00.

Bildøystraumen

Vi har som mål å holde Bildøystraumen så åpen og tilgjengelig som mulig, med forbehold om at det kan være behov for stenging i perioder.

Øvrig arbeid som boring, sprengning og massetransport i Bildøy-området fortsetter.

Dette skal vi bygge i Bildøy-området:

 • Bildøybrua
 • Straumsundbrua
 • Gang- og sykkelveg
 • Gangbru over rv. 555
 • Rundkjøring
 • Høgspentomlegging

Oppdatert 19. juli

Sprengning for østre tunnelportal til Straumetunnelen begynte i juni.

Ny sprengningsperiode begynte i uke 29, og arbeidet går kontinuerlig med god framgang.

Sprengning for Straumetunnelen har begynt.

Tunnelens østgående løp blir 743 meter langt, og det vestgående løpet blir 698,5 meter langt. Etter planen kommer arbeidet for Straumetunnelen til å vare til sommeren 2025.

Meld deg på sprengningsvarsling for Straumetunnelen med å sende navn og telefonnummer på e-post til: varsling.a4@slcjv.no.

Det blir sendt SMS-varsel 30 minutter før sprengning, samt kraftig sirene i ca. 1 minutt før sprengning.

Mer om Straumetunnelen: No startar arbeidet med Straumetunnelen

Straumsundet er stengt:

Straumsundsbrua er planlagt som en firefelts veibru og skal ligge sør for og parallelt med eksisterende Straumsundet bru.

På grunn av tunge løfteoperasjoner og anleggsrisiko er Straumsundet i anleggsperioden stengt for sjøtrafikk.

Fra april har vi iverksatt ekstra tiltak for å bedre sikkerheten rundt Straumsundet. Det er nå satt ut bøyer med lys for ekstra merking. Vi ber om at alle respekterer stengingen av sundet, først og fremst for egen sikkerhet.

Arbeidstider: mandag til fredag 07 – 20, lørdag 08 – 18.

Forventet ferdigstilling: uke 39, 2025

Les mer: Straumsundet er stengt

Stengt avkjøringsrampe rv. 555 til Straume fv. 5240

Avkjøringsrampen på riksveg 555 fra vest mot Storskaret (fylkesveg 5240) er stengt og skal forbli stengt for trafikk fram til Sotrasambandet står klart i juni 2027. All trafikk fra nord og vest til Straumeområdet, Kystbygarasjen, og Søre Straume må derfor gå gjennom Straume sentrum.

Bakgrunn for stengingen er arbeid med brosøyler til overgangsbro. Arbeidet pågår. Påkjøringsrampe til rv.555 og gangveien kommer til å bli midlertidig endret. De vil bli flyttet noen meter mot Stekervika (se bilde).

Stovevatnet

Drenering av Stovevatnet og sprengning- og rivningsarbeid langs Skjergardsvegen pågår.

Arbeidsplan for Straume

Dette skal vi bygge i Straume-området:

 • Straumsundbrua
 • Indre Arefjord bruer
 • Straumetunnelen
 • Underganger/bruer
 • Rundkjøring
 • Gang- og sykkelveg
 • Miljøgate
 • Nytt kollektivanlegg
 • Bussveg
 • Ny lokalveg
 • Høgspentomlegging

Oppdatert 17. juli

Arbeid ved Valen/Knarrevik

Vi har startet arbeid med ny rundkjøring ved Liljevatnet barnehage. Rundkjøringen er planlagt ferdigstilt høsten 2024. I den forbindelse vil det komme endringer i trafikkmønsteret.

Gangveien ved Liljevatnet er i forbindelse med arbeidet lagt om noe. Endringen er skiltet. 

Vi holdt informasjonsmøte ved Liljevatnet skule 23. januar. Se vår presentasjon fra møtet her. 

Tunnelarbeid

Sprengningsarbeid for Knarrvika-tunnelen begynte 22. mai, med forskjæring for østre tunnelportal.

Arbeid for tunnel i Knarrvika startet ved område markert i rødt.

Du kan melde deg på sprengningsvarsling for Knarrvika-tunnelen ved å sende navn og telefonnummer på e-post til: varsling.a6@slcjv.no.

Det blir sendt SMS-varsel 30 minutter før sprengning, samt kraftig sirene i ca. 1 minutt før sprengning.

Brofester:

Anleggsaktivitet ved fremtidige brofester. Fundamentering og sprenginger fortsetter.

Området er avstengt for privat trafikk og gående.

Annet arbeid, som vegetasjonsrydding, flytting av masser og landskapsarbeid fortsetter i området.

Dette skal vi bygge i Knarrevik-området:

 • Nye Sotrabru
 • Indre Arefjord bruer
 • Knarrvikatunnelen
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Rundkjøring
 • Ny lokalveg

Oppdatert 19. juli

Utvidede arbeidstider i Drotningsvik fra uke 25:

Alvøveien: mandag – fredag, 07:00 – 22:00

Avkjørsel ved Drotningsvik rv. 555: mandag – torsdag, 07:00 – 22:00

Stiavatnet: mandag – fredag, 07:00 – 22:00

Drotningsvik vest:

På lenken under finner du informasjon om fremtidig arbeid i Drotningsvik vest:

Lenke: Naboinformasjon Drotningsvik

For informasjon om arbeidstider for Nye Sotrabru i Drotningsvik vest, trykk på lenke under:

Lenke: Arbeider med bro i Drotningsvik – detaljerte ukeplaner

Tunnelarbeid:

Vi er allerede godt i gang med Drotningsviktunnelen fra Storavatnet-siden, og har kommet henholdsvis 465 og 547 av ca. 1950 meter inn meter inn i fjellet på de to løpene. Oppstart fra Drotningsviksiden var i uke 5. Arbeidet her er planlagt å vare til august 2024.

Gjennomslag for Drotningsviktunnelen er ventet i første del av 2026.

Les mer

Det pågår arbeid med tilkomsttunneler og forankringskammer til Nye Sotrabru, samt forberedende arbeid til tunnelportaler til den nye Drotningsviktunnelen.

Arbeidet innebærer sprengning.

Tunnel for forankringskammer til Nye Sotrabru (rød pil på kartet) er ferdig (193/193 meter).

Tilkomsttunnel for brotårn til Nye Sotrabru er ferdig (til venstre på kartet under).

Drotningsvik per 25.januar

Stiavatnet:

Vi fortsetter med å fylle igjen området med steinmasser.

Busstoppet i Drotningsvik er flyttet 100 meter nordøst på grunn av arbeider ved Stiavatnet. Myke trafikanter blir ledet trygt forbi av vakter på stedet.

Sprengningsarbeid ved Stiavatnet begynte i juni.

Trafikk:

Bussholdeplass Drotningsvik rv.555 ved Janaveien er midlertidig stengt og påkjøringsrampen er forkortet. Vær oppmerksom på vikeplikt ved påkjøring.

Se bilde under. Nærmeste busstopp er Drotningsvikveien rv. 555 og er skiltet.

Bussholdeplass flyttes lenger opp og er skiltet. Se bilde
Bussholdeplass flyttes lenger opp og er skiltet.

Trafikk:

Rv. 555 vil bli stengt i korte perioder under sprengning. Veistengning skjer utenfor rushtid, mellom kl. 10 og 14, og etter kl. 19.

Det er satt ut målere for vibrasjon og støy på utsatte steder og vi følger nøye med at vi holder oss godt innenfor grenseverdiene.

Alvøveien/Kipleskaret/Kiplevegen: 

I forbindelse med løftearbeid for nytt fundament til gangbro ved Alvøveien/Breivikskiftet, blir det stenginger av vegen i området i uke 30 og uke 31.

Løftearbeidet utføres over vegbanen, og vi er derfor nødt til å stenge vegen i perioder mens arbeidet pågår. Stenging varer i opptil 15 minutter av gangen. Om noe uforutsett oppstår kan vegen potensielt stenges i opptil 30 minutter.

Arbeidet blir utført over fem ulike dager i uke 30 og uke 31:

Uke 30: torsdag 25. juli og fredag 26. juli.

Uke 31: mandag 29. juli, tirsdag 30. juli og onsdag 31. juli.

Vi har begynt med arbeid med ny gang- og sykkelbro i området og med tilkomstvei til vårt arbeidsområde.

Fra slutten av uke 3 ble gangveien i Kipleskaret lagt om under rv. 555. Det er fordi vi skal flytte en transformator for å gjøre plass til den fremtidige gang- og sykkelbroen.

Oransje strek viser hvor gangveien står i anleggsperioden.

Den midlertidige omleggingen er skiltet. Arbeidet involverer sprenging, pigging og støyping. Fra april 2024 forventer vi at omleggingen av gangveien vil vare i ca. fem måneder.

Vi fortsetter med å rydde vegetasjon i området. Vi estimerer at det vil kjøre tre lastebiler i timen i området. Bilister må vente opptil fem minutter hvis en lastebil kommer og skal lastes med masser.

Arbeidstidene våre i området er fra kl. 07 – 19.

Vi kommer til å ta hensyn i deler av rushtiden, så kl. 07 – 08 og kl. 15 – 16 vil det ikke foregå massetransport. Vi kan også utvide disse periodene hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig for beboerne.

Deler av gangveien i området fra Godviksvingene til Kipleveien kommer til å bli utvidet til fire meters bredde. Se bilde under:

Utvidelse gangvei.

Sprengning i Kipleskaret ved rv. 555 fortsetter. Vårt arbeidsområde er markert i blått på bildet under.

Alvøveien:

Mellom klokken 07.00 og 19.00 er det manuell dirigering i veikrysset mellom Alvøveien og Godviksvingene i perioder. Dette gjøres når lastebiler må kjøre inn og ut av området.

Dette skal vi bygge i Drotningsvik-området:

 • Nye Sotrabru
 • Drotningsviktunnelen m/ramper
 • Bru over Janaveien
 • Gang- og sykkeltunnel
 • Gang- og sykkelveg
 • Rundkjøring ved Stiavatnet
 • Ny lokalveg

Oppdatert 17. juli

Utvidede arbeidstider ved Storavatnet fra uke 25:

Mandag – torsdag, 07:00 – 22:00

Omlegging av trafikk til og fra Askøy

Trafikken i rundkjøringen på Storavatnet har fått nytt kjøremønster. Rampen i retning Bergen er snevret inn til ett kjørefelt på grunn av etablering av en midlertidig avkjørsel inn til riggområdet ned til Storavatet og opp til tunnelportalene til den nye Drotningsviktunnelen. For trafikk som kommer fra Askøy, vil kjøremønsteret inn mot rundkjøringen bli endret. Venstre felt vil kun være for trafikk som skal til bussterminalen og mot Sotra. Høyre felt vil være for trafikk som skal til Godvik og mot Bergen sentrum.

Lysregulering i Godviksvingene:

I Godviksvingene mellom Olsvikkrysset og Storavatnet rundkøring er ett kjørefelt stengt. Her er det bare åpent for trafikk i retning Askøy, med lysregulering. I retning Bergen er det bare åpent for busser.

Bilister fra Godvik og Askøy som skal mot Bergen må kjøre om rv. 555.

Vi ber trafikantene være spesielt oppmerksomme og følge skiltingen.

Trafikkomlegginger ved Storavatnet framover:

Trafikkflyten ved Storavatnet kommer til å endre seg etterhvert som arbeidet fortsetter. Det kommer til å bety mer kø for alle som kjører i området, spesielt i rushtiden. Vi oppfordrer de som har mulighet til hjemmekontor til å vurdere dette eller andre tiltak som kan lette trafikken i rushtiden.

Trafikkbildet kommer ikke til å gå tilbake til slik det var før, men gå over i nye faser. Det er viktig å følge skilting for endret kjøremønster.

Tunnelarbeid:

I tunnel jobbes det skift hele døgnet. Vi har kommet et stykke inn i tunnelen og har ikke målt overskridelser på støymålingene i området. Støy- og vibrasjonsmålinger blir utført og følges opp med hensyn til gjeldende retningslinjer.  

For å melde deg på sprengningsvarsel for Drotningsviktunnelen på Storavatnet, kan du sende mail til varsling.a10@slcjv.no med telefonnummeret ditt. Da vil du få SMS-varsel cirka 30 minutter før hver sprengning.

Drotningsviktunnelen (tunnelporten – vi jobber fra øst til vest)

Så langt er vi kommet per 8. juli: 

Drotningsviktunnelen nord – 465 av 1940 meter (24%)

Drotningsviktunnelen sør – 547 av 1942 meter (29%)

Tunnel Storavatnet

Trafikk:

Gangstien ved Storavatnet er stengt under anleggsperioden. Ny gangsti vil bli opparbeidet når Sotrasambandet står ferdig.

Dette skal vi bygge i Storavatnet-området:

 • Drotningsviktunnelen
 • Tunneloppgradering
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Gang- og sykkeltunnel
 • Grøntanlegg ved Storavatnet
 • Rundkjøringer
 • Kollektivterminal
 • Innfartsparkering
 • Nytt lokalveganlegg

Oppdatert 17. juli

Les hvordan Nye Sotrabru blir etablert: Slik bygger me Nye Sotrabru!

Arbeid med ny Sotrabru ukeplan

Her ser du arbeidsplanen uke for uke med ny bro

Illustrasjon av Nye Sotrabru

Nye Sotrabru Øst 

Grunnarbeider som innebærer rydding av vegetasjon, forskjæring og sprengninger fortsetter. Forberedelser til tunnel og adkomstveier er også pågående.

Riggområdet i Søre Drotningsvik er ferdig opparbeidet. Kartet under viser hvordan området er organisert med arbeidsbrakker, parkering og fortau. Feiebiler skal holde veien fri for stein.

Oversikt over riggområdet i Søre Drotningsvik.
Oversikt over riggområdet i Søre Drotningsvik.

Det foregår også sprenging og graving til tårnfundament mot sjøsiden. Vi har sperret av et område for båter mot fjellsiden. Dette er tydelig merket.

Det er satt ut målere for vibrasjon og støy på utsatte steder og vi følger nøye med at vi holder oss godt innenfor grenseverdiene.

Nye Sotrabru Vest

Grunnarbeider fortsetter med rydding av vegetasjon, forskjæring og sprengning til forankringstunnel og adkomstveier.

Sprengningsarbeid for forankringskammer til Nye Sotrabru er ferdig (194/194 meter).

I Knarrevika er brotårnene til Nye Sotrabru i ferd med å reise seg. De støpes i omganger på 4,5 meter og skal bli 145 meter høye. Arbeidet med brotårnene vil være ferdig i løpet av 2025.

Anleggsaktivitet ved fremtidige brofester på Knarrevik fortsetter med støping av brofester og forankringskammer til brofestene.

Se bilder fra startfasen av arbeidet vårt med Nye Sotrabru:

Slik blir Nye Sotrabru:

 • Brua har et hovedspenn på 608 meter og en lengde på 901 meter.
 • Brua blir 29,5 meter bred med fire kjørefelt og sykkelveg med fortau.
 • Brotårnene blir 145 meter høye.
 • Det vil gå med 28.000 kubikkmeter betong for å bygge broen.
 • Brua er designet og prosjektert  av Norconsult for Sotra Link.
keyboard_arrow_up