Arbeidstider i alle områder:

Arbeidstid er i hovedsak mandag til lørdag kl. 07-23.

I områder med tunnelarbeid jobbes det skift hele døgnet. Støy- og vibrasjonsmålinger blir utført og følges opp med hensyn til gjeldende retningslinjer. 

Det kan forekomme uforutsette hendelser som gjør at vi må jobbe lengre dager ved andre områder. Arbeidet følger Retningslinjer for støy i arealplanlegging: T-1442.  

Vi minner om siden vår For naboer der du kan melde deg på sprengingsvarsel og nyhetsbrev.

Støy- og vibrasjonsmålinger:

For å ha god kontroll med sprengninger, vil vi alltid sette ut målere for både støy og vibrasjon. Rystelsesmåleren registrerer og lagrer informasjon om rystelser og vibrasjoner. Dette er et viktig redskap for måling og dokumentasjon ved sprengninger og arbeid med mye tungtrafikk.

Det er underentreprenørene våre som monterer støy- og/eller vibrasjonsmålerere ved utsatte hus. De tar kontakt med aktuelle huseiere i forkant av monteringen.

Vi gjør vårt ytterste for at arbeidet skal utføres så forutsigbart og skånsomt som mulig og vi vil begrense unødvendig støyende arbeid.

Status per område

Oppdatert 22. mai

Kolltveitmarka:

Gangkulvert fra Kolltveit boligområde under Skjergardsvegen til Kolltveitmarka er stengt. Undergang i vest kan benyttes, og alternativ tilgang er skiltet.

Masser fra tunnelen blir brukt til å fylle i Storavatnet på Kolltveit. Det er her vi kommer til å etablere den fremtidige omkjøringsveien på fv. 561. I henhold til planen skal fyllingsarbeidene (markert i gult på bilde under) være ferdig innen mai 2024.

En god nyhet til turgåere er at gangstien vil bli reetablert så fort som mulig langs den nye veien.

Bilde av fyllingsarbeider i Kolltveitmarka.
Bilde av fyllingsarbeidet i Kolltveitmarka.

Forberedende arbeid med kulvert fortsetter, som bygging av tørrsteinsmur, forskaling, betong- og armeringsarbeid. Det vil også være noe annen forberedende aktivitet i området. Gangstien ved golfbanen kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengninger.

Kolltveittunnelen:

Vi har oppnådd gjennomslag i begge tunnelløpene:

Kolltveit nord – 940 av 940 meter – Gjennomslag 24. april 2024

Kolltveit sør – 947 av 947 meter – Gjennomslag 23. mars 2024

Nå fortsetter arbeidet med å gjøre ferdig tunnelen. Vi påfører sprøytebetong på tunneloverflaten og monterer ankerbolter. I juni begynner underentreprenør Hylland å sprenge grøfter i tunnelen, og i august begynner arbeidet med å innrede tunnelen med strøm,  vann- og avløpsrør. Det blir også montert prefabrikkerte elementer langs tunnelveggene, også kalt foringer.

Siste del av jobben er installering av belysning, vifter, utstyr til brannslukking og sikkerhetsssystemer i tunnelen. Så venter omfattende tester av sikkerhetssystemene før den kan blir godkjent og åpne for trafikk. Tunnelen åpner for trafikk sammen med resten av riksveganlegget 1. juni 2027.

Du kan lese mer om tunnelen her:

Frå fjell til tunnel – gjennomslag i den første av fire tunnelar på nytt Sotrasamband

Gjennomslag Kolltveittunnelen.

Trafikk Bildøybakken:

Vi begynte arbeid med å legge OPI-kanal langs Bildøybakken i uke 4. Arbeidet blir utført med to arbeidslag, slik at arbeidet kan ferdigstilles tidligere.

Vi vil kun ta korte strekk om gangen (ca. 40m). Vi må stenge et kjørefelt for å utføre arbeidet. Det blir manuell dirigering forbi arbeidsområdet.

Bildøybakken kan i perioder stenges i begge retninger, i opptil 15 minutter.

Varigheten av arbeidet er 6-8 måneder, les mer her.

 

Dette skal vi bygge i Kolltveit-området:

 • Ny Kolltveittunnel
 • Bildøybrua
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Kontrollstasjon for kjøretøy
 • Snuplass for buss
 • Høyspentomlegging

 

Arbeider og sprengning ved Bildøyhallen/skolen.

Arbeid rundt Bildøyhallen/skoleområdet fortsetter, og vil generere noe tungtrafikk i området.

For å unngå risiko for skoleungdom unngår vi tungtransport mellom 08:00-08:45 og 14:30-15:00.

Bildøystraumen

Vi har som mål å holde Bildøystraumen så åpen og tilgjengelig som mulig, med forbehold om at det kan være behov for stenging i perioder.

Øvrig arbeid som boring, sprengning og massetransport i Bildøy-området fortsetter.

Dette skal vi bygge i Bildøy-området:

 • Bildøybrua
 • Straumsundbrua
 • Gang- og sykkelveg
 • Gangbru over rv. 555
 • Rundkjøring
 • Høgspentomlegging

Oppdatert 27. mai

Forberedende arbeid og sprenging til østre tunnelportal på Straumetunnelen pågår: Oppstart på tunnelen er antatt til starten av juni 2024.

Se mer om hva som skjer på Straume fremover: Naboinformasjon Straume – april 2024

Les mer: Arbeid ved Straume sjøfront fra uke 18 & 19

Straumsundet er stengt:

Straumsundsbrua er planlagt som en firefelts veibru og skal ligge sør for og parallelt med eksisterende Straumsundet bru.

På grunn av tunge løfteoperasjoner og anleggsrisiko er Straumsundet i anleggsperioden stengt for sjøtrafikk.

Fra april har vi iverksatt ekstra tiltak for å bedre sikkerheten rundt Straumsundet. Det er nå satt ut bøyer med lys for ekstra merking. Vi ber om at alle respekterer stengingen av sundet, først og fremst for egen sikkerhet.

Byggingen startet med pelearbeid.

 • Ved pelearbeid vil en lekter brukes til borerigger. Etter at 40 peler er boret, skal det støpes betong. Dette blir utført fra sjø innenfor avgrenset område. 

Arbeidstider: mandag til fredag 7-20, lørdag 8-18.

Oppstart uke 6, 2024
Forventet ferdigstilling uke 39, 2025

Stengt av avkjøringsrampe rv. 555 til Straume fv. 5240

Avkjøringsrampen på riksveg 555 fra vest mot Storskaret (fylkesveg 209) er stengt og skal forbli stengt for trafikk fram til Sotrasambandet står klart i juni 2027. All trafikk fra nord og vest til Straumeområdet, Kystbygarasjen, og Søre Straume må derfor gå gjennom Straume sentrum.

Bakgrunn for stengingen er arbeid med brosøyler til overgangsbro. Arbeidet pågår. Påkjøringsrampe til rv.555 og gangveien kommer til å bli midlertidig endret. De vil bli flyttet noen meter mot Stekervika. (Se bilde)

Stovevatnet

Drenering av Stovevatnet og sprengning- og rivningsarbeid langs Skjergardsvegen pågår.

Dette skal vi bygge i Straume-området:

 • Straumsundbrua
 • Indre Arefjord bruer
 • Straumetunnelen
 • Underganger/bruer
 • Rundkjøring
 • Gang- og sykkelveg
 • Miljøgate
 • Nytt kollektivanlegg
 • Bussveg
 • Ny lokalveg
 • Høgspentomlegging

Oppdatert 23. mai

Arbeid ved Valen/Knarrevik

Manuell dirigering ved Arefjordvegen 27. mai

Mandag 27. mai blir det manuell dirigering på Arefjordvegen opp til lyskrysset ved rv. 555. Dette i forbindelse med master/kabler som skal tas ned i området. For å utføre arbeidet, trenger vi en arbeidsbil i veien.

Ett kjørefelt kan benyttes av gangen, og dirigenter styrer trafikk etter behov. Gangstien holdes åpen, og fotgjengere passerer med hjelp av vakter.

Arbeidet vil pågå fra kl. 09-14.

Vi har startet forberedende arbeid med ny rundkjøring ved Liljevatnet barnehage. I den forbindelse vil det komme endringer i trafikkmønsteret.

Gangveien ved Liljevatnet er i forbindelse med arbeidet lagt om noe. Endringen er skiltet. 

Vi holdt informasjonsmøte ved Liljevatnet skule 23. januar. Se vår presentasjon fra møtet her. 

Tunnelarbeid

Sprengningsarbeid for Knarrvika-tunnelen begynte 22. mai.

Arbeid for tunnel i Knarrvika starter ved område markert i rødt.

Brofester:

Anleggsaktivitet ved fremtidige brofester. Fundamentering og sprenginger fortsetter.

Området er avstengt for privat trafikk og gående.

Sprenging til forankringskammer for Nye Sotrabru begynte i uke 5.

                               

 Dette skal vi bygge i Knarrevik-området:

 • Nye Sotrabru
 • Indre Arefjord bruer
 • Knarrvikatunnelen
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Rundkjøring
 • Ny lokalveg

Oppdatert 22. mai

Drotningsvik vest:

På lenken under finner du informasjon om fremtidig arbeid i Drotningsvik vest:

Lenke: Naboinformasjon Drotningsvik

For informasjon om arbeidstider for Nye Sotrabru i Drotningsvik vest, trykk på lenke under:

Lenke: Arbeider med bro i Drotningsvik – detaljerte ukeplaner

Tunnelarbeid:

Vi er allerede godt i gang med Drotningsviktunnelen fra Storavatnet-siden, og har kommet henholdsvis 442 og 532 av ca. 1950 meter inn meter inn i fjellet på de to løpene. Oppstart fra Drotningsviksiden var i uke 5. Arbeidet her er planlagt å vare til august 2024.

Gjennomslag for Drotningsviktunnelen er ventet i første del av 2026.

Les mer

Det pågår arbeid med tilkomsttunneler og forankringskammer til Nye Sotrabru, samt forberedende arbeid til tunnelportaler til den nye Drotningsviktunnelen.

Arbeidet innebærer sprengning.

Så langt er vi kommet:

Tunnel for forankringskammer til Nye Sotrabru (rød pil på kartet) er ferdig (193/193 meter).

Tilkomsttunnel for brotårn til Nye Sotrabru er ferdig. (Til venstre på kartet under)

Drotningsvik per 25.januar

Stiavatnet:

Vi fortsetter med å fylle igjen området med steinmasser.

Busstoppet i Drotningsvik er flyttet 100 meter nordøst på grunn av arbeider ved Stiavatnet. Myke trafikanter blir ledet trygt forbi av vakter på stedet.

Trafikk:

Omlegging av rv. 555 i forbindelse med Drotningsviktunnelen er påbegynt og vil ta ca. to måneder å gjennomføre. Vi holder på med å rydde områder langs veien for vegetasjon på begge sider av rv. 555. Senere må vi legge om veien.

Bussholdeplass Drotningsvik rv.555 ved Janaveien er midlertidig stengt og påkjøringsrampen er forkortet. Vær oppmerksom på vikeplikt ved påkjøring.

Se bilde under. Nærmeste busstopp er Drotningsvikveien rv. 555 og er skiltet.

 

Bussholdeplass flyttes lenger opp og er skiltet. Se bilde
Bussholdeplass flyttes lenger opp og er skiltet. Se bilde

Trafikk:

Rv. 555 vil bli stengt i korte perioder under sprengning. Veistengning skjer utenfor rushtid, mellom klokken 10 og 14, og etter klokken 19.

Det er satt ut målere for vibrasjon og støy på utsatte steder og vi følger nøye med at vi holder oss godt innenfor grenseverdiene.

Alvøveien/Kipleskaret/Kiplevegen: 

Vi har begynt med arbeid med ny gang- og sykkelbro i området og med tilkomstvei til vårt arbeidsområde.

Fra slutten av uke 3 ble gangveien i Kipleskaret lagt om under rv. 555. Det er fordi vi skal flytte en transformator for å gjøre plass til den fremtidige gang- og sykkelbroen.

Oransje strek viser hvor gangveien står i anleggsperioden.

Den midlertidige omleggingen er skiltet. Arbeidet involverer sprenging, pigging og støyping. Fra april 2024 forventer vi at omleggingen av gangveien vil vare i ca. fem måneder.

Vi fortsetter med å rydde vegetasjon i området. Vi estimerer at det vil kjøre tre lastebiler i timen i området, men vi vil etter hvert evaluere antallet lastebiler med tanke på belastning for beboerne. Blir det for stor hindring for beboerne, vil vi redusere antall lastebiler. Bilister må vente opptil fem minutter hvis en lastebil kommer og skal lastes med masser.

Arbeidstidene våre i området er fra 07-19.

Vi kommer til å ta hensyn i deler av rushtiden, så 07-08 og 15-16 vil det ikke foregå massetransport. Vi kan også utvide disse periodene hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig for beboerne.

Deler av gangveien i området fra Godviksvingene til Kipleveien kommer til å bli utvidet til fire meters bredde. Se bilde under:

Utvidelse gangvei.

Sprengning i Kipleskaret ved rv. 555 fortsetter. Vårt arbeidsområde er markert i blått på bildet under.

Alvøveien:

I mars begynte vi med arbeid for å etablere gangbro ved Alvøveien. Vi forventer at det vil vare ca. tre måneder.

Mens dette arbeidet pågår vil trafikkmønster påvirkes. Les hvordan her: Oppstart på arbeid ved Alvøveien 11. mars

Mellom klokken 07.00 og 19.00 er det manuell dirigering i veikrysset mellom Alvøveien og Godviksvingene i perioder. Dette gjøres når lastebiler må kjøre inn og ut av området.

Dette skal vi bygge i Drotningsvik-området:

 • Nye Sotrabru
 • Drotningsviktunnelen m/ramper
 • Bru over Janaveien
 • Gang- og sykkeltunnel
 • Gang- og sykkelveg
 • Rundkjøring ved Stiavatnet
 • Ny lokalveg

Oppdatert 22. mai

Omlegging av trafikk til og fra Askøy

Trafikken i rundkjøringen på Storavatnet har fått nytt kjøremønster. Rampen i retning Bergen er snevret inn til ett kjørefelt på grunn av etablering av en midlertidig avkjørsel inn til riggområdet ned til Storavatet og opp til tunnelportalene til den nye Drotningsviktunnelen. For trafikk som kommer fra Askøy, vil kjøremønsteret inn mot rundkjøringen bli endret. Venstre felt vil kun være for trafikk som skal til bussterminalen og mot Sotra. Høyre felt vil være for trafikk som skal til Godvik og mot Bergen sentrum.

Lysregulering i Godviksvingene:

I Godviksvingene mellom Olsvikkrysset og Storavatnet rundkøring er ett kjørefelt stengt. Her er det bare åpent for trafikk i retning Askøy, med lysregulering. I retning Bergen er det bare åpent for busser.

Bilister fra Godvik og Askøy som skal mot Bergen må kjøre om rv. 555.

Vi ber trafikantene være spesielt oppmerksomme og følge skiltingen.

 

Trafikkomlegginger ved Storavatnet framover:

Trafikkflyten ved Storavatnet kommer til å endre seg etterhvert som arbeidet fortsetter. Det kommer til å bety mer kø for alle som kjører i området, spesielt i rushtiden. Vi oppfordrer de som har mulighet til hjemmekontor til å vurdere dette eller andre tiltak som kan lette trafikken i rushtiden.

Trafikkbildet kommer ikke til å gå tilbake til slik det var før, men gå over i nye faser. Det er viktig å følge skilting for endret kjøremønster.

Tunnelarbeid:

I tunnel jobbes det skift hele døgnet. Vi har kommet et stykke inn i tunnelen og har ikke målt overskridelser på støymålingene i området. Støy- og vibrasjonsmålinger blir utført og følges opp med hensyn til gjeldende retningslinjer.  

For å melde deg på sprengningsvarsel for Drotningsviktunnelen på Storavatnet, kan du sende mail til blasters.a10@slcjv.no med telefonnummeret ditt. Da vil du få SMS-varsel cirka 30 minutter før hver sprengning.

Drotningsviktunnelen (tunnelporten – vi jobber fra øst til vest)

Så langt er vi kommet per 22. mai: 

Drotningsviktunnelen nord – 442 av 1940 meter (22%)

Drotningsviktunnelen sør – 532 av 1942 meter (27%)

Tunnel Storavatnet

Trafikk:

Gangstien ved Storavatnet er stengt under anleggsperioden. Ny gangsti vil bli opparbeidet når Sotrasambandet står ferdig.

Dette skal vi bygge i Storavatnet-området:

 • Drotningsviktunnelen
 • Tunneloppgradering
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Gang- og sykkeltunnel
 • Grøntanlegg ved Storavatnet
 • Rundkjøringer
 • Kollektivterminal
 • Innfartsparkering
 • Nytt lokalveganlegg

Oppdatert 13. mai

Arbeid med ny Sotrabru ukeplan

Her ser du arbeidsplanen uke for uke med ny bro

 

Illustrasjon av Nye Sotrabru

Nye Sotrabru Øst 

Grunnarbeider som innebærer rydding av vegetasjon, forskjæring og spregninger fortsetter. Forberedelser til tunnel og adkomstveier er også pågående.

Riggområdet i Søre Drotningsvik er ferdig opparbeidet. Kartet under viser hvordan området er organisert med arbeidsbrakker, parkering og fortau. Feiebiler skal holde veien fri for stein.

Oversikt over riggområdet i Søre Drotningsvik.
Oversikt over riggområdet i Søre Drotningsvik.

Det foregår også sprenging og graving til tårnfundament mot sjøsiden. Vi har sperret av et område for båter mot fjellsiden. Dette er tydelig merket.

Det er satt ut målere for vibrasjon og støy på utsatte steder og vi følger nøye med at vi holder oss godt innenfor grenseverdiene.

Nye Sotrabru Vest

Grunnarbeider fortsetter med rydding av vegetasjon, forskjæring og sprengning til forankringstunnel og adkomstveier.

Sprengningsarbeid for forankringskammer til Nye Sotrabru begynte i uke 5.

Så langt er vi kommet: 168 av 194 meter (86%).

Anleggsaktivitet ved fremtidige brofester på Knarrevik fortsetter med støping av brofester og forankringskammer til brofestene.

Se bilder fra startfasen av arbeidet vårt med Nye Sotrabru:

Slik blir Nye Sotrabru:

 • Brua har et hovedspenn på 608 meter og en lengde på 901 meter.
 • Brua blir 29,5 meter bred med fire kjørefelt og sykkelveg med fortau.
 • Brotårnene blir 145 meter høye.
 • Det vil gå med 28.000 kubikkmeter betong for å bygge broen.
 • Brua er designet og prosjektert  av Norconsult for Sotra Link.
keyboard_arrow_up