Status per område

Arbeidstider i alle områder:

Arbeidstid er i hovedsak mandag til lørdag kl. 07-23.

Merk at det kan forekomme aktivitet på anleggsplass utenfor disse tidene. Det kan være å flytte utstyr, inspeksjon på området eller annen aktivitet som ikke blir ansett som støyende arbeid.

I områder med tunnelarbeid jobbes det skift 24/7. Mellom kl. 23.00 og 07.00 blir det ikke utført støyende arbeid.

Det kan forekomme uforutsette hendelser som gjør at vi må jobbe lengre dager ved andre områder. Arbeidet følger Retningslinjer for støy i arealplanlegging: T-1442.  

Vi minner om siden vår For naboer der du kan melde deg på sprengingsvarsel og nyhetsbrev.

Støy- og vibrasjonsmålinger:

For å ha god kontroll med sprengninger, vil vi alltid sette ut målere for både støy og vibrasjon. Rystelsesmåleren registrerer og lagrer informasjon om rystelser og vibrasjoner. Dette er et viktig redskap for måling og dokumentasjon ved sprengninger og arbeid med mye tungtrafikk.

Det er underentreprenørene våre som monterer støy- og/eller vibrasjonsmålerere ved utsatte hus. De tar kontakt med aktuelle huseiere i forkant av monteringen.

Vi gjør vårt ytterste for at arbeidet skal utføres så forutsigbart og skånsomt som mulig og vi vil begrense unødvendig støyende arbeid.

Kolltveit:

Arbeid med kulvert fortsetter, som forskaling, betong- og armeringsarbeid. Det vil også være noe annen forberedende aktivitet i området. Gangstien for golfere kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengninger.

Vi planlegger å stenge fv. 561 (markert i grønt) et par netter i slutten av november. Da blir det skiltet omkjøring via Kolltveitvegen (markert i rødt).

Grunnen til stengingen er at vi skal koble veinettet på den andre delen av kulverten, og fv. 561 ligger midt i mellom.

Bilde av omlegging på fv. 561
Bilde av fremtidig midlertidig omlegging på fv. 561

Kolltveittunnel vest: Arbeider og sprengning til ny Kolltveittunnel i vest fortsetter. Se illustrasjon under på hvor langt vi har kommet frem til 3. november 2023. Vi fortsetter fremover så trygt og fort vi klarer. Det er satt ut målere for vibrasjon og støy på utsatte steder og vi holder oss godt innenfor grenseverdiene.

N – 445 m  S – 450 m 

 

Kolltveitmarka:

Gangkulvert fra Kolltveit boligområde under Sjærgårdsvegen til Kolltveitmarka er stengt. Undergang i vest kan benyttes, og alternativ tilgang er skiltet.

I henhold til planen skal fyllingsarbeidene (markert i gult på bilde under) være ferdig innen mai 2024 og det vil brukes som avlastningsvei for fv. 561 noen måneder. En god nyhet til turgåere er at gangstien vil bli reetablert så fort som mulig langs den nye veien.

Bilde av fyllingsarbeider i Kolltveitmarka.
Bilde av fyllingsarbeider i Kolltveitmarka.

Kolltveittunnel øst: 

Arbeider til ny Kolltveittunnel i øst fortsetter. Sprengningsarbeid i forbindelse med forskjæring til tunnelportal i øst er planlagt å starte i november, uke 45.  

Dette skal vi bygge i Kolltveit-området:

 • Ny Kolltveittunnel
 • Bildøybrua
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Kontrollstasjon for kjøretøy
 • Snuplass for buss
 • Høyspentomlegging

Trafikk Bildøybakken:

Oppstart av arbeid med å legge OPI-kanal langs Bildøybakken er planlagt til midten av november. Arbeidet blir utført med to arbeidslag, slik at arbeidet kan ferdigstilles tidligere.

Vil vil kun ta korte strekk om gangen (ca. 40m), fordi vi trenger et kjørefelt for å utføre arbeidet. Det blir manuell dirigering forbi arbeidsområdet.

Varigheten av arbeidet er 6-8 måneder.

Tunnel øst

Arbeider med østlig tunnelportal og forskjæring fortsetter. Det blir fortsatt boring og sprengning i området .

Arbeider og sprengning ved Bildøyhallen/skolen.

Arbeid rundt Bildøyhallen/skoleområdet fortsetter. Det blir oppstart av betongarbeider, som vil generere noe mindre tungtrafikk i ormådet.
For å unngå risiko for skoleungdom unngår vi tungtransport mellom 08:00-08:45 og 14:30-15:00. Arbeider med fase 1 er fullført, fase 2 fortsetter i november.

Dette skal vi bygge i Bildøy-området:

 • Bildøybrua
 • Straumsundbrua
 • Gang- og sykkelveg
 • Gangbru over rv. 555
 • Rundkjøring
 • Høgspentomlegging

Rv. 555 Stenging av avkjøringsrampe til Straume 

Avkøyringsrampa på riksveg 555 fra vest mot Storskaret (fylkesveg 209) er stengt og skal forbli stengt for trafikk fram til Sotrasambandet står klart i juni 2027. All trafikk frå nord og vest til Straumeområdet, Kystbygarasjen, og Søre Straume må derfor gå gjennom Straume sentrum.

Bakgrunn for stengingen er arbeid med brosøyler til overgangsbro for fotgjengere som planlegges å starte opp i løpet av november. Påkjøringsrampe til rv.555 og gangveien blir midlertig endret. (Se bilde)

Eviny/BKK fortsetter med installering av elkabler på TIDE-bussområdet. Det er planlagt ferdigstilt i løpet av året.

Stovevatnet

Drenering av Stovevatnet og rivningsarbeid langs Skjergardsvegen pågår.

Dette skal vi bygge i Straume-området:

 • Straumsundbrua
 • Indre Arefjord bruer
 • Straumetunnelen
 • Underganger/bruer
 • Rundkjøring
 • Gang- og sykkelveg
 • Miljøgate
 • Nytt kollektivanlegg
 • Bussveg
 • Ny lokalveg
 • Høgspentomlegging
Oppdatert 29/11

Trafikkomlegging og støyende nattarbeid ved Valen/Knarrevik.

På grunn sikring av arbeidsområdet til ny rundkjøring kommer trafikklysene ved avkjørsel Valen ved Rv. 555 å kobles ut mellom 22 og 06 natten 30. november – 1.desember. Det vil være manuell dirigering på stedet.

Grunnen til at vi må utføre dette arbeidet på natt, er at vi ikke har tillatelse til å stenge avkjørsel og trafikklys på dagtid. Dette blir støyende arbeid, hvor vi også kommer til å gjennomføre pigging.

Vi starter snart forberedende arbeid med ny rundkjøring ved Liljevatnet barnehage. Vi kommer til å rydde vegetasjon og jevne ut terrenget med sprengning. Oppstart vil være de nærmeste ukene. Nærmere informasjon kommer.

 

Brofester:

Anleggsaktivitet ved fremtidige brofester. Fundamentering og sprenginger fortsetter.

Området er avstengt for privat trafikk og gående.

 

 

                                           

 Dette skal vi bygge i Knarrevik-området:

 • Nye Sotrabru
 • Indre Arefjord bruer
 • Knarrvikatunnelen
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Rundkjøring
 • Ny lokalveg

Kipleskaret/Kiplevegen: 

Vi planlegger å starte arbeid med ny gang- og sykkelbro i området i uke 46/47. Vi skal først lage en tilkomstvei til vårt arbeidsområde.

Vi estimerer at det vil kjøre tre lastebiler i timen i området. Vi vil rydde vegetasjon, og vi vil etter hvert evaluere antallet lastebiler med tanke på belastning for beboerne. Blir det for stor hindring for beboerne, vil vi redusere antall lastebiler. Bilister må vente opptil fem minutter hvis en lastebil kommer og skal lastes med masser.

Arbeidstidene våre i området er fra 07-19.

Vi kommer til å ta hensyn i deler av rushtiden, så 07-08 og 15-16 vil det ikke foregå massetransport. Vi kan også utvide disse periodene hvis det viser seg at det ikke er tilstrekkelig for beboerne.

Gangveg:

Gangveg i Kipleskaret skal holdes åpen under hele denne fasen.

Stiavatnet:

Vi fortsetter med å fylle igjen området med steinmasser.

Busstoppet i Drotningsvik er flyttet 100 meter nordøst på grunn av arbeider ved Stiavatnet. Myke trafikkanter blir ledet trygt forbi av vakter på stedet.

Tunnelarbeid:

Det pågår forberedende arbeid og klargjøring for tilkomsttunneler og forankringskammer til Nye Sotrabru, samt forberedende arbeid for tunnelportaler til den nye Drotningsviktunnelen.

Les om første salve på Drotningsviktunnelen ved Storavatnet her. 

Drotningsvik borettslag:

Arbeidet vi skal utføre er:

 • Opprette midlertidig parkeringsplass for beboere
 • Rydde vegetasjon
 • Grave- og fyllearbeider
 • Asfaltering
 • Demontering av eksisterende ladere og montere på den nye midlertidige parkering. OBS: dette betyr at det i noen dager kan være begrenset eller ingen tilgang til lader. Vi vil avklare med elektriker om varigheten på dette.

Varighet: Ca. 2 måneder. Planlagt start er i uke 46.

Adkomst til området under arbeidet:

Gangstien er åpen gjennom hele arbeidet og trafikkvakter sørger for at det er trygt å ferdes i området.

Omlegging av rv. 555 i forbindelse med tunnelområdet er planlagt i tre faser og vil ta ca. to måned å gjennomføre. Arbeidet starter i uke 45.  I Fase 1 vil vi rydde områder for vegetasjon langs veien på begge sider av rv. 555. Fase 2 er omlegging av veien og asfaltering (to kjørefelt i hver retning). Fase 3 er å koble på veinett.

Bussholdeplass flyttes lenger opp og er skiltet. Se bilde under.

Bussholdeplass flyttes lenger opp og er skiltet. Se bilde
Bussholdeplass flyttes lenger opp og er skiltet. Se bilde

Trafikk:

Rv. 555 vil bli stengt i korte perioder under sprengning. Veistengning skjer utenfor rushtid, mellom klokken 10 og 14, og etter klokken 19.

Det er satt ut målere for vibrasjon og støy på utsatte steder og vi følger nøye med at vi holder oss godt innenfor grenseverdiene.

Dette skal vi bygge i Drotningsvik-området:

 • Nye Sotrabru
 • Drotningsviktunnelen m/ramper
 • Bru over Janaveien
 • Gang- og sykkeltunnel
 • Gang- og sykkelveg
 • Rundkjøring ved Stiavatnet
 • Ny lokalveg

Ett kjørefelt er stengt i retning mot Askøy, ved Godviksvingene mellom Olsvikskjenet og Storavatnet rundkjøring. Gangstien er omlagt og trafikken går som normalt i retning Bergen. Arbeidet påvirker ikke bussterminalen.

Stengningen vil vare til mars 2024.

Tunnelarbeid:

Første sprengning til den østlige tunnelåpningen er ferdig. 

Trafikk:

Rv. 555 ved Storavatnet og Askøyveien vil bli stengt i korte perioder under sprengning. Veistengning skjer utenfor rushtid, mellom klokken 10 og 14, og etter klokken 18.

Gangstien ved Storavatnet er stengt under anleggsperioden. Ny gangsti vil bli opparbeidet når Sotrasambandet står ferdig.

Dette skal vi bygge i Storavatnet-området:

 • Drotningsviktunnelen
 • Tunneloppgradering
 • Underganger/bruer
 • Gang- og sykkelveg
 • Gang- og sykkeltunnel
 • Grøntanlegg ved Storavatnet
 • Rundkjøringer
 • Kollektivterminal
 • Innfartsparkering
 • Nytt lokalveganlegg

Nå starter byggingen av ny Sotrabru.

Illustrasjon av Nye Sotrabru

Ny Sotrabru Øst 

Grunnarbeider som innebærer rydding av vegetasjon, forskjæring og spregninger fortsetter. Dette er forberedelser til tunnel og adkomstveier og vil fortsette i cirka to måneder til.

Riggområdet i Søre Drotningsvik er ferdig opparbeidet. Kartet under viser hvordan området er organisert med arbeidsbrakker, parkering og fortau. Feiebiler skal holde veien fri for stein.

Oversikt over riggområdet i Søre Drotningsvik.
Oversikt over riggområdet i Søre Drotningsvik.

Det foregår også sprenging og graving til tårnfundament mot sjøsiden. Vi har sperret av et område for båter mot fjellsiden. Dette er tydelig merket.

Det er satt ut målere for vibrasjon og støy på utsatte steder og vi følger nøye med at vi holder oss godt innenfor grenseverdiene.

Ny Sotrabru Vest

Grunnarbeider fortsetter med rydding av vegetasjon, forskjæring og spregninger til forankringstunnel og adkomstveier.

Anleggsaktivitet ved fremtidige brofester på Knarrevik fortsetter med støping av brofester og forankringskammer til brofestene.

Slik blir Nye Sotrabru:

 • Brua har et hovedspenn på 608 meter og en lengde på 901 meter.
 • Brua blir 29,5 meter bred med fire kjørefelt og sykkelveg med fortau.
 • Brotårnene blir 145 meter høye.
 • Det vil gå med 28.000 kubikkmeter betong for å bygge broen.
 • Brua er designet og prosjektert  av Norconsult for Sotra Link.