Nabomøter og kontakt­informasjon for naboer

Sotrasambandet holder møter for naboer og andre interesserte i de aktuelle områdene. Møter og arrangementer som er åpne for alle blir annonsert her på nettsiden, i nyhetsbrev og på vår Facebookside (Sotrasambandet).

Til møter med spesifikke nabolag, vil vi sende invitasjon direkte til de berørte naboene.

Publikumsmodell – se hvordan prosjektet blir

Publikumsmodellen er en digital modell av hele utbyggingsprosjektet Sotrasambandet. Her kan du få informasjon, se kart over traseen og stasjonene og følge prosjektets framgang.

Gå til publikumsmodellen (3D)

Elektronisk nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev for hvert område vi jobber. Du kan melde deg på nyhetsbrevet her.

Varsel om sprenging

I forbindelse med boring, sprengning og massetransport kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene. Alle sprengninger blir varslet med sirene. I tillegg sender entreprenør ut ut SMS-varsling ca. 30 min før sprengning. Abonner på varsling ved å bruke påmeldingsskjemaet på denne siden.   For Drotningsviktunnelen, Straumetunnelen og Knarrevikatunnelen er påmelding på e-post. Send melding med telefonnummeret du ønsker varsling til (mobilnr).

Vibrasjonsmålere er satt ut for å overvåke at vi er godt innenfor gjeldende bestemmelser. Her kan du se hvor vi har satt ut vibrasjonsmålere.

Informasjon om sprengningsarbeid

Støy i byggeperioden

Sotra Link Construction (CJV) og utførende entreprenører arbeider under strenge rammer for støy i byggeperioden. Det er allerede iverksatt flere tiltak for å begrense støy og eventuelle ulemper for naboer.

Vi gjør vårt for å sikre at våre arbeider skjer innenfor de støybegrensninger som vi er pålagt. Støybegrensinger betyr at det er regler for hvilke aktiviteter vi kan gjøre på ulike tider på døgnet, og med krav om varsling til nabolag dersom det må arbeides utenfor fastsatte arbeidstider. Hvilke arbeidstider som gjelder for støyende arbeider vil være ulike for ulike deler av prosjektet.

Her kan du finne informasjon og film om hvordan rystelser kan påvirke naboer:

Har du spørsmål om støy?

Ved henvendelser eller spørsmål vedrørende støy eller alternativt opphold, ta kontakt med Sotra Link på sotrasambandet@sotralink.no eller telefon 412 95 160. E-post og telefon er betjent innen normal kontortid.

Søknad om alternativt oppholds- eller bosted

For naboer som bor i soner der vi kan gå over støygrenser kan det være behov for midlertidig alternativt oppholds- eller bosted. Send oss en e-post med adresse og hvordan støyen påvirker deg, så vurderer vi denne raskt.

  • De mest støyutsatte naboer kan etter en individuell helhetsvurdering bli tilbudt alternativt oppholds- eller bosted i perioder der vi ikke kan ivareta innendørs støykrav.
  • Vi ber derfor om at du ved behov og etter vi er kommet i gang med arbeidene, kontakter oss for videre vurdering av støytiltak.
  • Ønsker du kompensasjon for å midlertidig flytte til hytte, familie eller venner, må du søke særskilt om dette og vise til konkrete utgifter.
  • Vi refunderer ikke utgifter til hotellovernattinger eller alternativ bosted, som er gjort uten skriftlig avtale.
Litt om regelverket for støy og støv

Sotra Link Construction skal ved anleggsstøy følge Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Øygarden og Bergen kommuner har ansvar for å fremme folkehelse og bidra til sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, jf. forskrift om miljørettet helsevern som er gitt med hjemmel i folkehelseloven.

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).

Husdyr og støy

Merk at dyrevelferdsloven angir at det er dyreholder og dyreeier som har ansvaret for at dyrevelferdsloven følges. Hunder eller katter skal ikke utsettes for vedvarende støy over 65 dB. Mattilsynet har i kraft av dyrevelferdsloven utarbeidet en tilsynsveileder for hund og katt med beskrivelse for nedre støygrenser for lovlig dyrehold. (side 10 i veilederen). Veilederen skal være med på å fremme dyrevelferdslovens formål om god dyrevelferd og respekt for dyr.

Sotra Link CJV oppfordrer dyreeier og dyreholder til å ta hensyn til dyr under utbyggingen av Sotrasambandet og foreta riktig tiltak. Vi dekker ikke kostnader med tanke på omplassering av dyr under perioder med mye støy.

Hva gjør jeg ved skade på hus eller eiendeler som følge av sprengning?

Det kan riste en del, men det skal det svært mye til før sprengningsarbeider gir skader på huset.

Norsk Standard 8141–1 angir tillatte grenseverdier ved sprengning. Standarden, som ble revidert høsten 2022, angir hvor store svingninger og vibrasjoner sprengstoffet kan utløse i grunnen uten risiko for at bygninger tar skade. Grenseverdiene er oppgitt som svingehastighet målt i millimeter per sekund.

Dette kan du gjøre for å forebygge skader
Vibrasjonene etter en sprenging kan føre til at gjenstander velter. Rådet er å fjerne verdifulle ting i skap og hyller. Flytt også gjenstander som kan ødelegge andre ting hvis de faller ned fra en hylle.
Kontakt ditt forsikringsselskap dersom du oppdager skader som du tror kan være forårsaket av sprenging.

Kontaktpersoner for naboer og andre interessenter

Sotra Link

Cari J. Knutsen

Nabokontakt

Telefon: 412 95 160

Statens Vegvesen

Linn Christin Rebnord

Nabokontakt og prosjektstøtte

Telefon: 476 85 804

keyboard_arrow_up