Steinknuseverk på Kolltveit

I juni 2024 skal vi etablere steinknuseverk på Kolltveit, for å gjenbruke overskuddsmasser fra tunneldriving og sprengningsarbeid.

Vegbygging, tunneldriving og sprengningsarbeid genererer store mengder jord- og steinmasser.

Sotra Link CJV ønsker å gjenbruke eller gjenvinne mest mulig av overskuddsmassene som oppstår når vi bygger nye rv. 555.

Midlertidige steinknuseverk for gjenbruk og gjenvinning

Prosjektet har et stort behov for bearbeidede steinmasser – knust og sortert stein. For eksempel i vegoppbygging stilles det høye krav til kvaliteten på de steinmassene som skal benyttes.

Ved steinknuseverkene knuses ellers ubrukelig stein opp, og sorteres i forskjellige størrelser slik at de kan gjenvinnes som nytt produkt og benyttes til ulike formål der det stilles krav til steinkvalitet.

Vi har et steinknuseverk som allerede er i drift på Straume.
Begrense belastning på vegnett og klimagassutslipp

Vi har også målsetning om å begrense klimagassutslippene fra prosjektet, og å begrense belastningen på det eksisterende vegnettet i anleggsgjennomføringen. Vi ønsker derfor i størst mulig grad å etablere midlertidige steinknuseverk ute i prosjektområdet. På denne måten begrenses transportbehovet ved at sprengstein tas ut, bearbeides og gjenvinnes på samme sted.

Tiltak for etablering av steinknuseverk:
  • Vi førsøker alltid å plassere steinknuseverk lengst mulig unna naboer, og der det er mest mulig naturlig støyskjerming fra terreng.
  • Vi sprøyter vann på selve steinknuseverket og på lagrede, oppknuste steinmasser når det er behov for å dempe støving i tørre perioder.
  • For steinknuseverket på Kolltveit har støvanalyse begynt ved Nordra Skaret og Kolltveitskaret.
For naboer:

Vi vil informere om etablering av steinknuserverk her på våre nettsider. Dersom vi planlegger å etablere et steinknuserk i umiddelbar nærhet til der du bor vil vi informere deg direkte via SMS. I tilfeller der vi ønsker å etablere støy- eller støvmåler på din eiendom vil en av våre medarbeidere ta direkte kontakt med deg.

keyboard_arrow_up