Arbeid ved Alvøveien fører til endringer i trafikkmønsteret

Arbeid ved Alvøveien fører til endringer i trafikkmønsteret.

Innledningsvis vil arbeidet innebære graving, samt delvis fjerning av fortau. I tillegg skal vi frese vekk en fartshump i vegen for å montere langsgående sikring. Etter at fartsdumpen er fjernet, skal vegen reasfalteres.

Deretter går vi over i en ny fase, med etablering av gangbro.

Oppstart på første fase av arbeid:

  • 11. mars.
  • Kl. 07:00 – 10:00 skal vi utføre gravearbeid, samt fjerne deler av fortauet. Trafikanter og fotgjengere vil bli ledet av trafikkvakter mens arbeidet pågår.
  • Kl: 10:00 – 14:00 skal fartshump freses vekk, og vegen vil deretter reasfalteres. Vegen vil være helt stengt i løpet av disse timene, og trafikkvakter vil informere trafikanter om alternativ rute.

Informasjonsskilter settes ut før arbeidet begynner.

Arbeid på gangbro

Etter ferdigstilt arbeid vil vi gå over i en ny fase. Da skal det utføres ytterligere gravearbeid, samt vegetasjonsrydding i forbindelse med etablering av gangbro i samme område.

Forventet varighet på denne fasen er tre måneder. Det vil påvirke trafikkmønster på følgende vis:
  • Ett kjørefelt stenges, og vegtrafikk vil bli lysregulert.
  • Eksisterende gangfelt blir stengt, og et midlertidig gangfelt blir etablert.
  • Det tas hensyn til offentlig transport, og kollektivreisende vil ikke bli berørte.

Bildet under viser plan for trafikkregulering i arbeidsperioden.