Omlegging av tursti ved Storavatnet i Loddefjord

For a frigjøre plass til riggområde for tunnelportalene til den nye Drotningsviktunnelen, må vi legge om turstien ved Storavatnet noe. Omleggingen vil bli skiltet og anleggsområdet avgrenset med gjerder.

Omlegging av turveg ved Storavatnet.

Hovedomfanget av prosjektet på Bergen-siden:

 • Ca. 3,3 km ny riksvei (H7 klasse), hvorav ca. 2,8 km er i tunnel

 • 2,6 km rampesystem

 • Ny fire-arms rundkjøring, samt opprustning av eksisterende lokalveinett i Drotningsvik

 • Ca. 3,4 km ny hoved gang- og sykkelveg

 • Ca. 0,5 km gang- og sykkeltunneler

 • 7 nye gang- og sykkelbroer

 • Ny firefelts Sotra Bro med eget gang- og sykkelfelt

 • En ny gangkulvert

 • Tre nye gangbruer og en ny veikulvert på Storavatnet

 • Ca. 1,1 millioner m3 utfylling i Storavatnet for klargjøring til offentlig parkområde

 • Ny kollektivterminal på Storavatnet

 • Ny parkeringsplass for rekreasjon og innfartsparkering i tilknytning til ny kollektivterminal

 • Oppgradering av eksisterende Askøyvei til firefeltsvei

keyboard_arrow_up