Utvidet søndagsarbeid i Drotningsvik 10. desember

På grunn av akutte utfordringer med geotekniske strukturer, må vi fullføre boring av fjell ved Drotningsvik. Dette medfører søndagsarbeid i dagsone mellom kl 7-22 søndag.

Arbeid i tunnel foregår alle dager i uken.

 

For naboer

Generelt om støybelatningen  i Drotningsvik

 Sotra Link bygger Sotrasambandet på oppdrag fra Statens vegvesen. Vi bygger etter vedtatt reguleringsplan som viser til forskriften T-1442, grenseverdier for bygge- og anleggstøy. Jeg er klar over at dere kjenner til denne. Disse grenseverdiene regulerer også arbeidstider, selvsagt som et komplement til arbeidsmiljøloven og inngåtte avtaler med fagforeningen NAF. Vi har dermed ikke krav om å søke om tillatelse til å jobbe kveld/natt/helg, så lenge vi forholder oss til forskriften.

 Vi følger støybelastningen tett og søker til enhver tid å forholde oss til angitte støyverdier.  Det er satt ut målere. Ved overskridelser følges dette opp for å vurdere eventuelle avbøtende tiltak. Vi analyserer støyrapporten for å identifisere støykilden og regulere aktiviteten.

Tidvis kommer vi til å måtta ha aktiviteter som overskrider grensene, det er ikke til å unngå med tanke på prosjektets art og størrelse.  Vi vil da prøve å planlegge de mest støyende aktivitetene i ordinær arbeidstid.

 

Støyreduserende tiltak i Drotningsvik

 Vi forstår at det er belastende å bo i et område med så mye byggeaktivitet, men det er altså dette området som er regulert til Sotrasambandet. Vi må forholde oss til kontraktsfestede tidsfrister og planlegger arbeidet deretter. Vi vurderer fortløpende avbøtende tiltak, som kan bidra til å redusere støybelastningen fra arbeidet, men vi kan ikke fjerne støykildene.  For å redusere støybelastningen så har vi laget en støybarriere mellom anleggsplassen og beboerene nord for denne bestående av støydempende gjerde, brakker og vedlikeholdstelt.

 

Sprengning og vibrasjon

Det kan riste en del, men det skal det svært mye til før sprengningsarbeider gir skader på huset. Vi gjennomfører inspeksjoner på utvalgte, nærliggende eiendommer på forhånd, og følger opp med vibrasjonsmålere som er montert på utsatte steder. I Drotningsvik er det montert vibrasjonsmålere på steder som av våre geologer er vurdert som mest utsatte. Hver salve blir fulgt nøye, og dersom grenser blir overskredet, blir det behandlet som avvik og justert.

Norsk Standard 8141–1 angir tillatte grenseverdier ved sprengning. Standarden, som ble revidert høsten 2022, angir hvor store svingninger og vibrasjoner sprengstoffet kan utløse i grunnen uten risiko for at bygninger tar skade. Grenseverdiene er oppgitt som svingehastighet målt i millimeter per sekund.

 

Dette kan du gjøre for å forebygge skader

Vibrasjonene etter en sprenging kan føre til at gjenstander velter. Rådet er å fjerne verdifulle ting i skap og hyller. Flytt også gjenstander som kan ødelegge andre ting hvis de faller ned fra en hylle.

Dersom du oppdager skader som du tror kan være forårsaket av sprenging skal du alltid kontakte forsikringsselskapet ditt.

 

 Praksis med tuting

Underentreprenører kommuniserer med tuting av sikkerhetsårsaker og kommer ikke til å slutte med denne praksisen.  Tuting er en etablert metode som mindre risiko for ulykker en å stoppe opp å ringe eller send sms melding og risikerer kollisjoner.

Litt om regelverket:

 

Det er lov med søndagsarbeid dersom arbeidets art gjør det nødvendig, jf. Arbeidsmiljøloven § 10-10.

I lov om helligdagsfred står det at en ikke skal forstyrre på søn- og helligdager med «utilbørlig larm». Dette innebærer ikke at en ikke kan jobbe, men en skal ikke forstyrre utilbørlig, se § 3 i lov om helligdager og helligdagsfred:

I T-1442, som angir grenseverdiene for bygge- og anleggstøy, er det hensyntatt at en ikke skal forstyrre med «utilbørlig larm» ved lavere grenseverdier på søn- og helligdager, se tabell 4 under. Støykravene på søndager er altså de samme som de er for kveldsarbeid, etter 19.

 

keyboard_arrow_up