Bærekraftsmål for Sotrasambandet

Klimagassutslipp og klimatilpasning

Mål – Kartlegge klimagassutslippene knyttet til Sotrasambandet

Klimagassutslippene gjennom alle fasene av prosjektet skal bli kartlagt, med mål om å identifisere der vi kan innføre tiltak for å redusere klimagassutslippene.

Ressursbruk og sirkulærøkonomi

Mål – Mest mulig ombruk og gjenvinning av materialer, masser og konstruksjoner ved å gjenbruke massene og å håndtere forurensning lokalt.

Det er mål om å hente inn livsløpsanalyser på asfalt, armeringsstål, betong i bærende konstruksjoner, og stål i bærende konstruksjoner. Målet er å bruke lavutslippsmaterialer når mulig.

Overskuddsmasser i prosjektet skal i størst mulig grad gjenbrukes. Hele 80 % av oppgravde, faste masser (torv og bløtmasser) skal gjenbrukes til jordproduksjon i prosjektet, eventuelt selges til lokalsamfunn.

Biologisk mangfold og økosystemer

Mål – Sårbar natur skal sikres mot inngrep og økosystemer skal ivaretas.

Det er mål om å fremme biodiversitet gjennom tiltak som ivaretar og fremmer sårbare økosystemer.

Ringvirkninger for lokalsamfunn og trafikanter

Mål – Det er mål om å bruke lokale produkter og leverandører når mulig, blant annet skal all betong leveres av lokale leverandører.

Seriøsitet, bærekraft og arbeidsforhold i levrandørkjeden

Mål – Prosjektet blir styrt med høy kvalitet i et sikkert og effektivt miljø som legger til rette for en sikker og bærekraftig arbeidsplass.

 

Mål om sosial bærekraft; respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Last ned Sotra Link CJV redegjørelse og aktsomhetsvurderinger, Sotra Link CJV Transparency Act , knyttet til blant annet grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (publisert 5. juni 2023).

keyboard_arrow_up